Numer 135 "Cyranka"

Zawiadomienie o WZSC WKŁ „Cyranka”

Orzysz, dnia 16 maja 2016 roku

Zarząd WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu, działając na podstawie § 55 i 57 ust. 1 Statutu Zrzeszenia PZŁ, zwołuje walne zebranie sprawozdawcze członków WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu.

Zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016 roku o godzinie 09.00 w Klubie Garnizonowym przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.

W przypadku braku quorum następny termin zebrania sprawozdawczego ustala się na dzień 25 czerwca godzina 09.00 w miejscu jak wyżej.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej.

 7. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły w tym: prezesa, łowczego, skarbnika, oraz sekretarza.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu.

 13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny i planu łowieckiego.

 14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.

 15. Inne sprawy przewidziane do wyłącznej kompetencji WZ:

   Planuje się dokonanie zmian:

 1. W uchwale Nr 7/2014 WZ WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania.

 2. W uchwale Nr 8/2014 WZ WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.

 3. Zmian w Uchwale Nr 15/2014 WZ WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu w sprawie sprzedaży samców zwierzyny płowej i polowań komercyjnych.

 1. Wolne wnioski, sprawy różne:

        – przedstawienie propozycji założenia elektronicznej książki pobytu myśliwych w łowisku.

 1. Szkolenie z zasad bhp.

 2. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Regulamin obrad zebrania sprawozdawczego i protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia wyłożone będą w biurze zarządu w dniach 31 maja i 01 czerwca b. r. w godzinach od 17.00 do 18.00 w siedzibie koła.

W celu aktualizacji danych dołączam w załączniku kartę ewidencyjną, proszę o dokładne jej wypełnienie i dostarczenie w dniu zebrania sekretarzowi.

Po WZ planowany jest wspólny obiad.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór